Segers Groenaanneming

Algemene factuur-, verkoops- en aannemingsvoorwaarden

 • De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en hergroei.

 • De afname van de koopwaar geldt als aanvaarding.

 • De levering- en uitvoeringstijden zijn enkel opgegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend.

 • Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming en dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

 • Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door materialen van dezelfde prijs en kwaliteit.

 • In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art.1794 B.W. zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 25% van de waarde daarvan, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade.

 • Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Bij vaststelling van onrechtmatige vermeerdering van onze documenten zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de totale waarde ervan geëist worden.

 • Alle afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der werken, noch prijsvermindering.

 • De klant wordt steeds verondersteld over de nodige stedenbouwkundige voorschriften en exploitatievergunningen te beschikken. De klant verbindt zich er toe de nodige stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving. Bij het ontbreken ervan hebben wij geen enkele verantwoordelijkheid.

 • Indien het niet mogelijk blijkt de aannemingsovereenkomst in een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen uit te voeren, behouden wij ons het recht voor deze op gelijk welk ogenblik te beëindigen zonder dat wij in dat geval tot enige schedevergoeding gehouden zijn.

 • De bestelling van meerwerken of –leveringen wordt steeds bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie.

 • Wij behouden ons het recht voor om elke nieuwe levering of prestatie stop te zetten of de onmiddellijke betaling te eisen van al het reeds geleverde als blijkt dat de financiële situatie der kopers vermindert.

 • Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet aangetekend schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden door enige schadevergoeding. De kosten om die vervanging uit te voeren, de laad-, vervoer-, los- en verplaatsingskosten zijn en laste van de koper. De te vervangen stukken worden onze eigendom. Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingen, te schorsen of niet uit te stellen.

 • De facturen zijn in hun geheel betaalbaar te Ieper,contant, netto en zonder korting, zelfs niet bij vervroegdebetaling.

 • Bij niet betaling op de vastgestelde vervaldag is van rechtswege intrest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebreke stelling is vereist eb dit in afwijking van art1 B.W. in geval van. gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, wordt na ingebrekestelling het schuldige saldo verhoogd met 12%, met een minimum van €50 en een maximum van €1500. bij wijze van conventioneel forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art.1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

 • In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de rechtbanken te Ieper bevoegd.